top of page

1. YHDISTYKSEN JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Aalto Entrepreneurship Society ry, sen kotipaikka on Espoo ja sen virallinen kieli on suomi. 

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yrittäjyysmyönteistä ja innovatiivista kulttuuria, luoda sekä tukea yrittäjämäisiä oppikokemuksia, vaalia yrittäjähenkeä, ja toimia jäsentensä yhteistyöelimenä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia sekä oppimiskokemuksia, mitkä kasvattavat yhteisön yrittäjähenkistä ajattelutapaa sekä tukee heidän kehittymistä ja kasvua läpi vuoden. 

 

Yhdistys pitää yhteyttä yrittäjyyttä edistäviin sidosryhmiin sekä mahdollisesti korkeakouluihin edistääkseen yhteistyösuhteita. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi, yhdistys tarpeen mukaan julkaisee tiedotteita, lehtiä tai muita julkaisuja. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä testamentattuja varoja. 

 

Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia hankittuaan asianmukaisen luvan. 

3. JÄSENET

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, alumnijäseniä, kannatusjäseniä sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. 

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka on ollut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä. Yhdistyksen hallituksella on mahdollisuus kerran, tai useamman kerran vuodessa päivittää jäsenrekisteriä hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistys lähettää jäsenille jäsenrekisterin päivityslomakkeen postilla, sähköpostilla tai muilla tavoin. Varsinainen jäsen siirtyy suostumuksellaan alumnijäseneksi ja alumnijäsenrekisteriin. Alumnijäsenillä on velvollisuus maksaa jäsenmaksua, mutta alumnijäsenillä ei ole äänioikeutta. 

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on velvollisuus maksaa jäsenmaksua, mutta kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole velvollisuutta maksaa jäsenmaksua. 

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

 

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, alumnijäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle ryhmälle päättää yhdistyksen hallitus. 

Varsinaisten jäsenten, alumnijäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen. 

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä. Tämän lisäksi valitaan 0-10 varajäsentä. 

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja kukin erikseen tai hallituksen muut jäsenet kaksi yhdessä. 

 

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, joka on myös tilintarkastajien toimikausi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on vain jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä alumnijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

Viranomaisten tai julkisen sektorin asettamissa poikkeustilanteissa, voidaan yhdistyksen kokouksiin osallistua etäyhteyksin tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Oikeus etäosallistumisen mahdollisuudesta tulee mainita kokouskutsun yhteydessä, tai erillisessä ilmoituksessa ennen yhdistyksen kokousta postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta. Ilmoituksen yhteydessä tulee määritellä kokouksen osallistumiseen sallitut apuvälineet ja tietoliikenneyhteydet. Lisäksi hallituksen tulee hyväksyä etäyhteyksin osallistuvien äänestys- ja vaalijärjestys, ja ilmoittaa valitusta järjestyksestä ilmoituksen yhteydessä. Tietoliikenneyhteyksiä käytettäessä, vain reaaliaikainen osallistuminen kokoukseen on hyväksyttävää ja osallistujan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. 

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viikko ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla.

 

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtajaja muut jäsenet 

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 

13. OHJESÄÄNNÖT

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. 

 

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

AALTO ENTREPRENEURSHIP 
SOCIETY RY:N SÄÄNNÖT

bottom of page